โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English Summer Camp 2014
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
Exam Courses
       TOEIC                                  TOEFL                                  IELTS

   TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน

   TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการพัฒนาแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นต้น

   TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับ แบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรม และบริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่างๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของพนักงาน

 *ค่าสอบประมาณ 1,500 บาท

โครงสร้างของข้อสอบ

   จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้าน Listening 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 และ Reading 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 รวมเป็น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990

   Listening Comprehension เป็นการสอบทักษะการฟัง ใช้เวลาในการสอบประมาณ 45 นาที มีข้อสอบ 100 ข้อ แบ่งเป็น 4 Parts ดังนี้

Number of Questions
Part 1 Photos 10
Part 2 Question Response 30
Part 3 Conversations 30
Part 4 Talks 30
 

Total 100

    Reading Comprehension เป็นการสอบทักษะการอ่าน ใช้เวลาในการสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที มีข้อสอบ 100 ข้อ แบ่งเป็น 3 Parts ดังนี้

Number of Questions
Part 5 Incomplete Sentence 40
Part 6 Text Completion 12
Part 7 Reading Comprehension  
 • Single Passages
 • 28
 • Double Passages
 • 20
   

  Total 100

  จำนวนนักเรียน

     สูงสุดไม่เกิน 12 คนต่อชั้นเรียน

  ระดับทักษะของผู้เรียน

     สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะในระดับ Pre-Intermediate ขึ้นไป

  ระยะเวลาเรียน

     30 ชั่วโมง

  ค่าเล่าเรียน

   สามารถตรวจสอบค่าเล่าเรียนได้ที่นี่ คลิ๊ก

   

  Brochure
  สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
  สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
  contact-brainy-house
  guest comment
  Thai-course-outline
  Location-Brainy
  Brochure-superkids
   
           
    Brainy House
  Why Brainy House?
  Our Teachers
  Courses
  Introduction
  Super Kids
  General English
  Intensive English
  English Conversation
  One-To-One Tuition
  Business English
  Exam Courses
  Corporate Training
  Gallery
  Brainy House
  Classes
  About Us
  History
  Careers
  Contact Us
  Location