โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English with Thai Teacher
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
Business English

    สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสื่อสารทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

สำหรับหัวข้อที่จะได้เรียน เช่น การประชุม การตอบอีเมล์ การสนทนาทางโทรศัพท์ การนำเสนองานและอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced

แต่ละระดับจะใช้เวลาเรียนรวม 120 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 4 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง

Brainy House (Intensive English)

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

   เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Brainy House จึงแบ่งกลุ่มชั้นเรียนออกตามระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนทุกครั้ง

จำนวนนักเรียน

 สูงสุดไม่เกิน 12 คนต่อชั้นเรียน

การประเมินผลการเรียน

   Brainy House จะมีการประเมินผลผู้เรียน 4 ครั้ง ในแต่ละระดับ ซึ่งหลังการทดสอบในแต่ละครั้ง ผู้เรียนจะได้รับใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล พร้อมคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน

ประกาศนียบัตร

   ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยจะต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80%

ค่าเล่าเรียน

 สามารถตรวจสอบค่าเล่าเรียนได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
guest comment
thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
 
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location