โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English with Thai Teacher
Corporate Training
English Summer Course 2018
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
English Conversation

   สำหรับคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ จะเน้นพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟัง พร้อมทั้งการออกเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและสามารถใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งเปิดสอนเฉพาะ Adult Learners หรือผู้เรียนอายุ 15ปี ขึ้นไป

 
Brainy House (Conversation)

   สำหรับหัวข้อที่จะได้เรียนจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับ ยกตัวอย่างหัวข้อเช่น การแนะนำตัว การถามและบอกเวลา การพูดถึงกิจกรรมในวันหยุด การพูดเกี่ยวกับการประชุม การพูดเกี่ยวกับแผนในอนาคต การพูดเกี่ยวกับความใฝ่ฝันและสิ่งที่อยากเป็น การพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาและสิ่งที่รู้สึกเสียใจ การพูดเกี่ยวกับหนัง ศิลปะ และวัฒนธรรม และอื่นๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับดังนี้

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced

แต่ละระดับจะใช้เวลาเรียนรวม 120 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 4 คอร์ส คอร์สละ 30 ชั่วโมง

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

    เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Brainy House จึงแบ่งกลุ่มชั้นเรียนออกตามระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนทุกครั้ง

จำนวนนักเรียน

สูงสุดไม่เกิน 15 คนต่อชั้นเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8-10 คน

การประเมินผลการเรียน

   Brainy Houseจะมีการประเมินผลผู้เรียนทั้งหมด 4 ครั้ง ในแต่ละระดับ ซึ่งหลังการทดสอบในแต่ละครั้ง ผู้เรียนจะได้รับใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล พร้อมคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน

ประกาศนียบัตร

   ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยจะต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80%

ค่าเล่าเรียน

 4,500 บาท ต่อ 30 ชั่วโมง (จากปกติ 5,400 บาท)

ตารางเรียน

ระยะเวลา วัน เวลา
30 ชั่วโมง (12 สัปดาห์)

เสาร์ หรือ อาทิตย์

09.30-12.00

13.00-15.30

30 ชั่วโมง (10 สัปดาห์)

อังคารและพฤหัสบดี

พุธและศุกร์

18.00-19.30

18.00-19.30

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
guest comment
thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location