โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English Summer Camp 2014
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
Super Kids

*หลักสูตร SuperKids จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ แต่ละระดับจะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

   เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Brainy House จึงแบ่งกลุ่มชั้นเรียนออกตามระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนทุกครั้ง

จำนวนนักเรียน

   สูงสุดไม่เกิน 8 คนต่อชั้นเรียน

การประเมินผลการเรียน

   Brainy House จะมีการประเมินผลผู้เรียนทั้งหมด 3 ครั้ง ในแต่ละระดับ ซึ่งหลังการทดสอบในแต่ละครั้ง ผู้เรียนจะได้รับใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล พร้อมคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน

ค่าเล่าเรียน

 สามารถตรวจสอบค่าเล่าเรียนได้ที่นี่ คลิ๊ก

ตารางเรียน

ระยะเวลา วัน เวลา
60 ชั่วโมง (20 สัปดาห์)

อังคารและพฤหัสบดี

17.00-18.30

60 ชั่วโมง (20 สัปดาห์)

พุธและศุกร์

17.00-18.30

60 ชั่วโมง (20 สัปดาห์)

เสาร์และอาทิตย์

09.00-10.30

11.00-12.30

13.30-15.00

15.30-17.00

60 ชั่วโมง (24 สัปดาห์)

เสาร์หรืออาทิตย์

09.30-12.00

13.00-15.30

60 ชั่วโมง (24 สัปดาห์)

อาทิตย์

15.30-18.00

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
guest comment
Thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
 
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location