โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English with Thai Teacher
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
Courses
 
Brainy House's Courses


Brainy House
มีการจัดแบ่งกลุ่มของผู้เรียนออกตามช่วงอายุ และระดับทักษะภาษาอังกฤษดังนี้

  • SuperKids Learners อายุระหว่าง 6-8 ปี
  • Young Learners อายุระหว่าง 9-14 ปี
  • Adult Learners อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

   Brainy House มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนดังนี้


General English
สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป จะเน้นพัฒนาทักษะในทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงคำศัพท์ และไวยากรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ
*นักเรียนสูงสุด 15 คนต่อห้อง

Intensive English
สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น จะเป็นการเรียนแบบกลุ่มส่วนตัว ขนาดเล็ก ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนเกิดการพัฒนาในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังยืดหยุ่นในเรื่องของเนื้อหาและตารางเวลาเรียน
* นักเรียนสูงสุดเพียง 5 คนต่อห้อง


English Conversation
สำหรับ คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ จะเน้นพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟัง พร้อมทั้งการออกเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และสามารถใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ
* นักเรียนสูงสุด 15 คนต่อห้อง


One-to-one tuition
สำหรับ คอร์สภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว จะยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียน ทั้งในเรื่องเนื้อหาหรือทักษะที่ต้องการพัฒนา รวมถึงการเลือกช่วงเวลาเรียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


Super Kids
สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษซุปเปอร์คิดส์ เหมาะสำหรับเด็กๆ อายุระหว่าง 6-8 ปี โดยเนื้อหาจะเน้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ ในทุกๆด้าน เริ่มที่ทักษะการฟังและการพูด การออกเสียง (Phonics) การอ่าน การเขียน คำศัพท์ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ
* นักเรียนสูงสุด 7 คนต่อห้อง


Business Engish
สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การประชุม การตอบอีเมล์ การนำเสนองานและอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
* นักเรียนสูงสุด 12 คนต่อห้อง


TOEIC TOEFL IELTS
สำหรับคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลสอบไปยื่นเพื่อสมัครงาน ศึกษาต่อต่างประเทศหรือเพื่อปรับเงินเดือน
* นักเรียนสูงสุด 10 คนต่อห้อง


English with Thai Teacher
สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ไทย เหมาะสำหรับน้องๆ ป.1 - ป.5 เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงตามกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ควบคู่กับความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาทักษะการอ่าน
* นักเรียนสูงสุด 20 คนต่อห้อง

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
 
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location